Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Algemene Voorwaarden Contimeta B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 23 april 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 30010609.

A. ALGEMEEN

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
Contimeta BV statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend aan de Savannahweg 15 te Utrecht.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Contimeta een offerte adresseert of met wie Contimeta een overeenkomst sluit tot levering van zaken en/of diensten of tot het uitvoeren van Werk.
Werk: het door Contimeta voor de Opdrachtgever uit te voeren werk en/of de te verrichten leveringen.

2. Toepasselijkheid en conversie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten (van aanneming van Werk) waarbij Contimeta zaken en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Contimeta en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Contimeta zijn vrijblijvend, tenzij door Contimeta schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Contimeta opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestaties en andere gegevens waarop Contimeta zijn aanbieding baseert.

3.2 Beschrijvingen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen, tekeningen en afbeeldingen in catalogi en brochures, alsmede offertes aan Opdrachtgever dienen slechts tot informatie voor de Opdrachtgever en gelden niet als aanbod van Contimeta.

3.3 Een aanvaarding, opdrachtverlening of geplaatste bestelling geldt als onherroepelijk aanbod van de Opdrachtgever. Contimeta is eerst gebonden door de verzending van haar orderbevestiging. Indien de Opdrachtgever niet binnen tien dagen na verzending van Contimetas orderbevestiging zijn bezwaren schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, Contimetas orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken eerst deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving prevaleert de laatste.

3.5 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Contimeta of in haar opdracht zijn vervaardigd blijven eigendom van Contimeta. Indien door de Opdrachtgever geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden na een daartoe door Contimeta gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden.

3.6 Indien de Opdrachtgever de opdracht niet aan Contimeta verleent, is de Opdrachtgever verplicht alle met het uitbrengen van de offerte door Contimeta gemaakte kosten te vergoeden.

B. KOOP

4. Prijzen

4.1. Alle door Contimeta opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten, kosten van montage en/of inwerkingstelling en/of andere op de zaken als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.2. Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de orderbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Contimeta gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Contimeta kostenverhogend zijn, aan de Opdrachtgever door te berekenen.

4.3.Contimeta behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.

5. (Deel)levering van bestelde zaken

5.1 De levering van de bestelde zaken geschiedt vanaf het magazijn van Contimeta of vanaf een door Contimeta aan te wijzen plaats door de ter beschikkingstelling van die zaken aan de Opdrachtgever, dan wel door de overgave van die zaken aan de betreffende vervoerder; vanaf de levering zijn de zaken voor risico van de Opdrachtgever.

5.2 De levertijden worden door Contimeta steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijd brengt Contimeta niet in verzuim als bedoeld in art. 6:83 BW. De levertijd vangt aan zodra de orderbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Contimeta eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door de Opdrachtgever aan Contimeta zijn verstrekt.

5.3 Geringe afwijkingen in de geleverde zaken ten opzichte van de beschrijvingen en afbeeldingen in catalogi, brochures en uitgebrachte offertes die binnen de gebruikelijke of krachtens de ter zake toepasselijke voorschriften en normen aanvaardbare toleranties blijven of nuances in de weergegeven kleur van de geleverde zaken betreffen, leiden niet tot tekortkomingen van Contimeta. Dergelijke afwijkingen geven de opdrachtgever bovendien nimmer het recht de overeenkomst op andere gronden aan te tasten.

5.4 De Opdrachtgever verleent Contimeta bij voorbaat toestemming de door de Opdrachtgever bestelde zaken in gedeelten te leveren. Elke deellevering zal afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De Opdrachtgever verplicht zich elke deellevering als een zelfstandige te beschouwen en derhalve iedere desbetreffende factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

6. Tekortkomingen; garantie

6.1 Opdrachtgever is gehouden om leveringen na uitvoering nauwgezet op eventuele tekortkomingen in hoeveelheid, afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 8 kalenderdagen na ontdekking aan Contimeta te melden. De melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming. De datum van de factuur en het factuurnummer dienen daarbij vermeld te worden. Bovendien dient Contimeta in de gelegenheid te worden gesteld de zaken in originele staat en verpakking te controleren. Een en ander geldt op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn ontdekt hadden kunnen worden.

6.2 Bij keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden maar binnen 6 maanden na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en binnen 8 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk (onder vermelding van factuurdatum en- nummer) zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van Contimeta aan haar toegerekend kunnen worden, door Contimeta kosteloos ongedaan gemaakt door naar keuze van Contimeta te herstellen en /of vervangen.

6.3 Het terugzenden van afgeleverde zaken kan slechts plaatsvinden na voorafgaande toestemming van Contimeta en dient te geschieden volgens door Contimeta te geven (transport-) instructies. De retourzending dient vergezeld te gaan van de schriftelijke melding met betrekking tot de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contimeta hoeven door haar niet te worden aanvaard. Indien Contimeta in een dergelijk geval teruggezonden zaken toch in ontvangst neemt, dan worden de teruggezonden zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen en te zijner beschikking gehouden. Toestemming tot terugzenden respectievelijk in ontvangst name van de zaken door Contimeta betekent nimmer dat Contimeta erkent dat de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming zich voordoet.

6.4 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in lid 2 bedoeld en Contimeta na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is Opdrachtgever tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

6.5 Opdrachtgever dient aan Contimeta te vergoeden de kosten tengevolge van ongegronde reclames.

6.6 Een beroep op enige tekortkoming geeft aan Opdrachtgever, voor zover het een rechtspersoon betreft, niet het recht zijn betalingen op te schorten.

6.7 Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Contimeta werkzaamheden aan de geleverde zaak verricht of doet verrichten, vervalt het recht van Opdrachtgever zich op tekortkomingen in het geleverde te beroepen

7. Verpakking van bestelde zaken

7.1 Waar zulks naar het oordeel van Contimeta nodig is, of door de Opdrachtgever uitdrukkelijk wordt gewenst, zullen de zaken verpakt worden geleverd; de kosten van verpakking worden tegen een door Contimeta bepaalde kostprijs aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.2 Indien verpakkingsmateriaal en/of emballage door Contimeta aan de Opdrachtgever ter leen is verstrekt en daarvoor aan de Opdrachtgever statiegeld is of zal worden berekend, dan zal de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden gecrediteerd, mits het verpakkingsmateriaal en/of emballage binnen 6 maanden franco en in goede staat is geretourneerd.

8. Verzending van zaken

8.1 Indien de Opdrachtgever daarom verzoekt, geschiedt de verzending van de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever naar een voor hem opgegeven bestemming door een door Contimeta daartoe aan te wijzen vervoerder, tenzij de Opdrachtgever bij de bestelling een vervoerder heeft aangewezen.

8.2 In geval van spoedzendingen zal Contimeta de hiervoor gemaakte kosten boven de werkelijke vervoerskosten aan de Opdrachtgever in rekening kunnen brengen.

9. Koop op proef

9.1 Van koop op proef is sprake als Contimeta voor het vervoer van de zaken zal zorg dragen en de keuze van vervoerder en vervoermiddel aan Contimeta is. Vertraging in de aflevering tengevolge van tekortschieten van de door Contimeta gekozen vervoerder respectievelijk het vervoermiddel komt niet voor rekening van Contimeta en kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

9.2 Opdrachtgever dient binnen 14 kalenderdagen na aflevering van de op proef geleverde zaken aan Contimeta te kennen te geven of hij de zaak wenst te kopen. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 kalenderdagen de op proef geleverde zaak of zaken heeft geretourneerd wordt hij geacht de zaak te hebben gekocht en wel met ingang van de dag van aflevering van de zaak. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Contimeta. Indien de Opdrachtgever de zaak of zaken heeft geretourneerd zal Contimeta Opdrachtgever crediteren voor het bedrag van de aldus geretourneerde zaak, mits deze onbeschadigd is en, indien het gaat om een verbruikbare zaak (of zaken) in een onaangebroken en oorspronkelijke verpakking.

10. Zaken van toeleverancier

10.1 Indien en voor zover Contimeta zaken van derden aan Opdrachtgever levert, zullen, mits dat door Contimeta schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die zaken de voorwaarden van die derden van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij Contimeta en Contimeta zal deze aan Opdrachtgever kosteloos op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Contimeta om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

11. Omgevingseisen en installatie

11.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door Contimeta in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de te leveren zaken (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen e.d.)

11.2 Indien partijen dit schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zal Contimeta de zaken installeren of laten installeren.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Contimeta totdat alle bedragen die de Opdrachtgever verschuldigd is voor alle aan de Opdrachtgever geleverde of nog te leveren zaken, daaronder begrepen kosten van levering, transport, montage en installatie, evenals alle overige bedragen (te vermeerderen met rente, kosten, contractuele schadevergoedingen en boetes) die de Opdrachtgever wegens het tekortschieten in zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van Overeenkomsten verschuldigd is, volledig aan Contimeta zijn voldaan.

12.2 Voor zover de Opdrachtgever nog andere dan de hiervoor opgesomde verplichtingen jegens Contimeta heeft, zullen betalingen van de Opdrachtgever eerst in mindering worden gebracht op deze overige verplichtingen en vervalt het eigendomsvoorbehoud pas nadat de Opdrachtgever aan alle hiervoor opgesomde verplichtingen heeft voldaan.

12.3 De Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken van Contimeta mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Dit recht zal de Opdrachtgever niet meer hebben zodra de Opdrachtgever meer dan 14 werkdagen in verzuim is met haar betalingsverplichtingen jegens Contimeta zoals bedoeld in lid 6. Hiertoe verklaart de Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van Contimeta per ieder door haar gewenst tijdstip zal verschaffen, alle relevante gegevens uit de administratie teneinde bewijs te leveren dat zij aan deze verplichting voldoet.

12.4 Indien de Opdrachtgever producent is, dan zal zij alle zaken van Contimeta mogen verwerken in haar halffabricaten of eindgoederen in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf. Doch zodra de Opdrachtgever meer dan 14 werkdagen in verzuim is, dan is het haar verboden nog langer de zaken te verwerken. Hiertoe verklaart de Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van Contimeta per ieder door haar gewenst tijdstip alle relevante gegevens uit de administratie zal verschaffen teneinde bewijs te leveren dat zij aan deze verplichting voldoet.

12.5 De Opdrachtgever is voorts verplicht om bij verzuim als bedoeld in lid 3 en/of 4, op eerste verzoek van Contimeta, een stil pandrecht te geven aan Contimeta op de zaken of eindgoederen waarin de zaken zijn verwerkt. De Opdrachtgever zal zijn volledige en tijdige medewerking geven aan het opstellen van de desbetreffende pandaktes. Contimeta zal zelf voor de registratie zorgdragen.

12.6 Zodra de Opdrachtgever in verzuim is met betaling, ook in de gevallen als bedoeld in artikel 6:80 BW, wanneer de vorderingen nog niet opeisbaar zijn, is Contimeta gerechtigd onmiddellijke afgifte van de zaken op grond van het eigendomsvoorbehoud te verlangen van de Opdrachtgever alsmede de pandaktes te verlangen als bedoeld in lid 5. Hiertoe verklaart de Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van Contimeta per ieder gewenst tijdstip alle relevante gegevens uit de administratie zal verschaffen. Tevens verklaart zij dat zij op eerste verzoek Contimeta de toegang zal verschaffen tot haar bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen teneinde Contimeta te laten verifiëren of de door haar geleverde c.q. verwerkte zaken nog aanwezig zijn in de voorraad van de Opdrachtgever teneinde deze mee te nemen dan wel er een eerste stil pandrecht op te vestigen.

12.7 In geval van faillissement komen de rechten van de Opdrachtgever als genoemd in de leden 3 en 4 eveneens te vervallen en mogen de zaken noch in het kader van de voorzetting van een normale bedrijfsuitoefening tijdens de afkoelingsperiode door de curator, noch ten behoeve van een doorstart of een liquidatie van de faillissementsboedel, verwerkt of verkocht worden en/of in de macht van derden worden gebracht zolang het verzuim van de failliet voortduurt. Ook niet als dit zou geschieden onder de voorwaarde dat die derden de rechten op eigendomsvoorbehoud respecteren. De rechten zoals in de voorgaande leden namens Contimeta bedongen, blijven voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing in het geval van faillissement.

12.8 Indien de bepalingen uit dit artikel niet of niet tijdig worden nageleefd door de Opdrachtgever, verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van Contimeta zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van 10.000,- per overtreding en 500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt.

12.9 Indien onder de werking van dit artikel zaken worden teruggenomen dan zal de waarde van deze zaken in mindering worden gebracht op de openstaande bedragen als bedoeld in lid 1. De waarde van de zaken wordt bepaald door Contimeta aan de hand de waarde in het economische verkeer op het moment van terugname.

C. AANNEMING VAN WERK

13. Aanneemsom

13.1 De in de offerte en/of orderbevestiging genoemde aanneemsom is exclusief BTW

13.2 Indien de op het Werk toepasselijke normen en voorschriften na de verzending van de orderbevestiging worden gewijzigd, is Contimeta gerechtigd de daarmee verband houdende prijswijzigingen door te berekenen in de aanneemsom

13.3 Behoudens andersluidend beding is Contimeta gerechtigd na de verzending van de orderbevestiging optredende verhogingen van de lonen, huren en vrachten en prijzen van bouwstoffen en materialen, evenals verhogingen van tarieven, rechten, tasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke Contimeta kostenverhogend zijn, door te berekenen in de aanneemsom.

14. Meer- en minderwerk

14.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

 • in geval van schriftelijke wijziging van de opdracht, onder meer als gevolg van afwijkingen in de bedragen van de stelposten en verrekenbare hoeveelheden;
 • in geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid of openbare nutsbedrijven als gevolg van na verzending van de orderbevestiging gewijzigde wettelijke voorschriften;
 • in de gevallen bedoeld in artikel 18 van deze voorwaarden.

14.2 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft Contimeta recht op een bedrag gelijk aan 20 % van het verschil van die totalen.

15. Verplichtingen van Opdrachtgever

15.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Contimeta tijdig beschikt over:

 • de voor de opzet van het Werk benodigde gegevens en goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, een en ander zo nodig op aanwijzing van Contimeta;
 • het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het Werk moet worden uitgevoerd;
 • voldoende gelegenheid voor aanvoer, afsluitbare opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
 • aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, krachtstroom, water en andere voor de uitvoering van het Werk benodigde energie;
 • tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;
 • werkplaatsen die bereikbaar zijn ten behoeve van montage, invoeren, voorspannen en injecteren;
 • schaftgelegenheid en parkeerruimte;
 • doorvoergaten in bekistingen.

15.2 Opdrachtgever stelt kosteloos aan Contimeta ter beschikking:

 • elektriciteit en gas;
 • water;
 • lucht;
 • horizontaal en vertikaal transport op de bouwplaats;
 • door de wet geëiste veiligheidsvoorzieningen;
 • telefoon, telefax en kopieerapparatuur;
 • wintervoorzieningen;
 • supportsystemen;
 • spansparingen.

Het afwerken van spansparingen en het controleren tijdens en na het betonneren is eveneens voor rekening van de Opdrachtgever,

15.3 De Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat de door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Contimeta behoren, zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk ongestoord kan plaatsvinden.

15.4 Indien de aanvang of de voortgang van het Werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Contimeta voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever te worden vergoed. Hierbij kan worden gedacht aan het niet onmiddellijk uit kunnen voeren van werkzaamheden in verband met door de Opdrachtgever uitgevoerde beveiligingsmaatregelen/beleid.

16. Bouwstoffen

16.1 De Opdrachtgever is bevoegd de bouwstoffen en materialen te keuren en materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen, behoudens in geval van afkeuring, voor zijn rekening. Door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen en materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

16.2 De uit het Werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de Opdrachtgever heeft verklaard dan hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het Werk te worden verwijderd.

16.3 Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt de Opdrachtgever het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging, vanaf het moment dat zij op het Werk zijn aangevoerd.

17. Oplevering en onderhoudstermijn

17.1 Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • wanneer Contimeta hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de Opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het Werk en deze het Werk heeft goedgekeurd;
 • na verloop van 8 dagen nadat Contimeta schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het Werk is voltooid en de Opdrachtgever heeft nagelaten het Werk binnen die termijn op te nemen:
 • bij ingebruikneming van het Werk door de Opdrachtgever, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

17.2 Kleine gebreken welke gevoeglijk in de hierna in lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.

17.3 Indien de Opdrachtgever goedkeuring aan het Werk onthoudt, is hij gehouden dit schriftelijk en onder opgave van redenen aan Contimeta mede te delen.

17.4 Contimeta zal de in lid 2 bedoelde kleine gebreken en de alsnog aan het Werk aan de dag getreden gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te zijner kennis zijn gekomen, zo spoedig mogelijk herstellen

17.5 Na de in het vorige lid bedoelde termijn is Contimeta niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk, behalve indien het Werk een gebrek bevat, dat op de dag van oplevering niet is ontdekt en redelijkerwijs niet had kunnen worden ontdekt, en Contimeta daarvan binnen 6 weken nadat het gebrek is ontdekt of had behoren te worden ontdekt schriftelijk mededeling is gedaan.

17.6 De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde verborgen gebrek verjaart na verloop van twee jaren na het tijdstip van oplevering.

18. Schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat

18.1 Wanneer de Opdrachtgever de uitvoering van het Werk schorst, is Contimeta gerechtigd de voorzieningen die zij dientengevolge moet maken als meerwerk te verrekenen.

18.2 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Contimeta vorderen dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het Werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen en materialen, voor zover deze nog geen eigendom van de Opdrachtgever zijn geworden.

18.3 Indien de schorsing van het Werk langer dan een maand heeft geduurd, is Contimeta bevoegd het Werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval, evenals in geval van gehele of gedeeltelijke opzegging van de overeenkomst door de Opdrachtgever, heeft Contimeta recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten, die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en de tengevolge van de opzegging geleden schade, verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten.

D. ONDERHOUD

19. Duur van de onderhoudsverplichting

19.1 De overeenkomst voor onderhoud van zaken, wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één kalenderjaar geldt.

19.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd, tenzij Opdrachtgever of Contimeta de overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

20. Onderhoud

20.1 De inhoud en omvang van de door Contimeta te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is Contimeta verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door Opdrachtgever bij Contimeta zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder storing wordt verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Contimeta schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de zaken. Van een storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.

20.2 Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Contimeta geldende werkdagen en werkuren.

20.3 Indien onderhoud is aangevangen tijdens de in artikel 20.2 bedoelde werkdagen en werkuren en het onderhoudspersoneel van Contimeta het nodig acht dat werkzaamheden buiten deze uren worden voortgezet, zullen hiervoor aan Opdrachtgever de bij Contimeta geldende tarieven in rekening worden gebracht. 20.4 Contimeta behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de zaken omstandigheden voordoen die, naar oordeel van Contimeta, risicos ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Contimeta met zich meebrengen.

20.5 Contimeta zal alle relevante gegevens omtrent de aan de zaken verrichte werkzaamheden registreren en vastleggen in zijn administratie. Contimeta zal Opdrachtgever op eerste verzoek inzage verschaffen in de aldus vastgelegde gegevens.

20.6 Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Contimeta noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Contimeta.

21. Onderhouds- en gebruiksvoorwaarden

21.1 Opdrachtgever zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de zaken, Contimeta daarvan in kennis stellen door middel van een ter zake kundige medewerker van de opdrachtgever opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing. Opdrachtgever is gehouden het personeel van Contimeta of door Contimeta aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de zaken en om alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen

21.2 Op verzoek van Contimeta zal een ter zake kundige Werknemer van Opdrachtgever voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Opdrachtgever heeft het recht bij alle ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

21.3 Opdrachtgever stelt de zaken ten behoeve van bovengenoemde werkzaamheden ter beschikking van Contimeta.

21.4 Opdrachtgever is bevoegd niet door Contimeta geleverde zaken en systemen aan te sluiten en daarop niet door Contimeta geleverde zaken te installeren. De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die uit het aansluiten van niet door Contimeta geleverde zaken voortvloeien, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

21.5 Indien het naar het oordeel van Contimeta voor het onderhoud van de zaken nodig is dat de verbindingen van de zaken met andere systemen of zaken worden getest, zal Opdrachtgever deze andere systemen of zaken alsmede de desbetreffende testprocedures en benodigde zaken ter beschikking van Contimeta stellen.

21.6 Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van Contimeta behoort, dient door Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.

21.7 Opdrachtgever draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en (telecommunicatie)voorzieningen die nodig zijn om de zaken te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

22. Uitsluitingen

22.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het onoordeelkundig gebruik van de zaken of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in belangrijke voorzieningen, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van zaken, materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Contimeta op grond van de overeenkomst, en zullen Opdrachtgever apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

22.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

 • het vervangen van verbruiksartikelen;
 • de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Contimeta of diens hulppersonen;
 • werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of gehele revisie der zaken;
 • modificaties aan zaken;
 • verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van zaken of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

E. ALGEMEEN (VERVOLG)

23. Betaling

23.1 Betaling van (termijnen van) de aanneemsom voor het Werk of koopprijs van de bestelde zaken wordt opeisbaar terstond na vervulling van de voorwaarde waarvan betaling van de termijn van de aanneemsom afhankelijk was gesteld of oplevering dan wel levering van de bestelde zaken.

23.2 Betaling dient uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum te geschieden.

23.3 Koper is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen.

23.4 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van of korting op enige betaling. Verrekening door Opdrachtgever met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Contimeta uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk vastgesteld.

23.5 Bij niet-tijdige betaling raakt Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag direct opeisbaar verschuldigd een rente van 1,5% per maand of indien hoger de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Contimeta mag voorts, voor zover levering onder enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, deze levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Contimeta bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

23.6 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor Contimeta verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 350,-. Opdrachtgever is deze buitengerechtelijke kosten verschuldigd zodra Contimeta hem heeft doen aanmanen wegens niet tijdige betaling.

23.7 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Contimeta is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel schadevergoeding gehouden. Bedragen die Contimeta voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar

24. Uitvoering

24.1 Contimeta zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Contimeta worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Contimeta in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

24.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Contimeta gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase horen uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daarvan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

24.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Contimeta gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Contimeta is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 25.

25. Wijziging en meerwerk

25.1 Indien Contimeta op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Contimeta. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Contimeta is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

25.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Contimeta, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer een reden voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

25.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Contimeta Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

26. Veiligheid, onderdelen en materialen

26.1 Opdrachtgever dient bij het gebruik van enig hem door Contimeta geleverde zaak (bijvoorbeeld apparaat of machine) slechts gebruik te maken van het materiaal - zoals bevestigingsmiddelen, omsnoerings- en bundelmaterialen - dat Contimeta Opdrachtgever schriftelijk heeft aanbevolen als zijnde geschikt voor gebruik in de door Contimeta geleverde zaken (machine of het door haar geleverde apparaat). In geval van reparaties resp. vervanging van onderdelen van een door Contimeta geleverde zaak dient de opdrachtgever slechts gebruik te maken van onderdelen die hem door Contimeta schriftelijk zijn aanbevolen als geschikt voor de zaken in kwestie. Voorts dient Opdrachtgever ingeval van dergelijke werkzaamheden de in het tweede lid van dit artikel bedoelde gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Indien Opdrachtgever zich niet aan zijn hiervoor omschreven verplichtingen houdt, is Contimeta bevoegd Opdrachtgever uit te sluiten van levering van onderdelen als hiervoor bedoeld. Indien Opdrachtgever de vooromschreven verplichtingen niet in acht heeft genomen en gebruik heeft gemaakt van andere dan de door Contimeta als geschikt aanbevolen materialen en/of onderdelen en Opdrachtgever Contimeta aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met gebruik van een door Contimeta geleverde zaak, dient Opdrachtgever te bewijzen dat de oorzaak van de schade gelegen is in een gebrek in de door Contimeta geleverde zaak en niet in het verboden gebruik van andere dan de door Contimeta als geschikt aanbevolen materialen of onderdelen. 26.2 Opdrachtgever dient de door Contimeta verstrekte gebruiksaanwijzingen resp. veiligheidsvoorschriften na te leven en zijn werknemers en andere derden die van de zaken gebruik maken, daaromtrent te informeren. Opdrachtgever zal zorg dragen voor vertaling van de door Contimeta verstrekte gebruiksaanwijzingen en veiligheidvoorschriften opdat werknemers en andere derden daarvan kunnen kennisnemen, derhalve met name wanneer de door Contimeta verstrekte tekst niet in het Nederlands is gesteld of deze in een taal is gesteld die betrokkenen niet (goed) meester zijn. Opdrachtgever dienst voorts de door de bevoegde autoriteiten ter zake gestelde voorschriften na te leven resp. op naleving daarvan toe te zien.

26.3 Ingeval Opdrachtgever door Contimeta geleverde zaken doorlevert dient hij met zijn afnemer overeen te komen dat deze afnemer de in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven verplichtingen in acht zal nemen en dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de door Contimeta verstrekte gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften eveneens aan deze afnemer ter hand worden gesteld.

27. Overmacht

27.1 Indien Opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Contimeta voortvloeiende verplichtingen niet stipt nakomt, of indien hij in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd of indien (voorlopige) surséance van betaling is aangevraagd of verleend, heeft Contimeta het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met de Opdrachtgever als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

27.2 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Contimeta, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Contimeta zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Contimeta is voorgeschreven.

27.3 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

28. Aansprakelijkheid

28.1 Contimeta aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan het Werk of het geleverde door schuld of toedoen van de Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is.

28.2 De totale aansprakelijkheid van Contimeta wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 2.500.000,00.

28.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 2.500.000,00.

28.4 Aansprakelijkheid van Contimeta voor indirecte schade, gevolgschade, gederfte winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Contimeta voorgeschreven zaken, materialen van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Contimeta voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 2 en lid 3 van dit artikel uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

28.5 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Contimeta of diens leidinggevenden.

28.6 De aansprakelijkheid van Contimeta wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Contimeta onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Contimeta ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Contimeta in staat is adequaat te reageren.

28.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Contimeta meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Contimeta vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

28.8 Opdrachtgever vrijwaart Contimeta voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een zaak of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Contimeta geleverde zaken of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken of andere materialen.

28.9 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Contimeta zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

29. Adviezen

29.1 Al of niet op verzoek van de Opdrachtgever door Contimeta te geven adviezen zijn geheel vrijblijvend en zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid van Contimeta uit welken hoofde dan ook kunnen leiden. De beslissing om naar aanleiding van een door Contimeta gegeven advies bepaalde zaken te kopen is er een van de Opdrachtgever zelf, waarvoor alleen hij de verantwoordelijkheid draagt. De Opdrachtgever zal dan ook zijn gebonden zijn tot vrijwaring van Contimeta voor aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook.

30. Toepasselijk recht; geschillen

30.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

30.2 Alle geschillen welke voortvloeien uit en/of samenhangen met de overeenkomsten welke Contimeta met haar Opdrachtgevers heeft gesloten worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.